Bryter utanförskap

Policy

Policy

Då vår verksamhet innefattar många olika moment och många olika individer med målet att förbereda sig inför den öppna arbetsmarknaden. Har vi grundlagt några ramar som genomsyrar hela vår verksamhet. Dessa policys är något vi jobbar med dagligen i våra verksamheter. Syftet är att alla människor i Prio1 skall leva upp till våra grundvärderingar; Gemenskap, Omtanke, Värme och Medkänsla.

Arbetsmiljöpolicy

Fastställd av Prio1 2009-04-27
Reviderad 2010-05-05

PRIO1s vision
Öppenhet och mångfald

Grundläggande värdering
Vi bryter utanförskapet genom förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar. Alla har lika värde, oavsett kön, utseende, hudfärg, sexuell läggning, funktionshinder, inkomst, konstruerad social tillhörighet, eller egen historia. Det som har varit har varit, nu blickar vi framåt.

PRIO1s övergripande personalpolicy:

 • Stimulerar till arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling
 • Stödjer alla deltagares/anställdas delaktighet, engagemang och vilja att ta ansvar.
 • Medverkar till att vi får en attraktiv arbetsplats med öppenhet och mångfald.

PRIO1s övergripande policy för arbetsmiljö och samverkan
En god arbetsmiljö, såväl fysisk som psykosocial, är en förutsättning för att PRIO1s medarbetare ska känna arbetstillfredsställelse och göra ett bra arbete. En god arbetsmiljö är allas ansvar!

 • Samverkan och ständig dialog där arbetsmiljö och arbetsförhållanden diskuteras öppet
 • Tydliga och realistiska krav och återkoppling från chefen.
 • Förebyggande arbete för att stimulera friskvård och för att undvika ohälsa, olycksfall och tillbud.
 • En bra fysisk arbetsmiljö.

En god arbetsmiljö präglas av
Arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling.

God arbetsmiljö utvecklas genom

 • Regelbundna arbetsplatsträffar med delaktiga medarbetare.
 • Att chefer har kompetens och arbetar för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • En väl fungerande samverkan mellan arbetsgivaren och deltagare och anställda.
 • Kontinuerliga medarbetarenkäter som utgångspunkt för en dialog om utveckling och förbättringsåtgärder.
Jämnställdhetspolicy

Fastställd av Prio1 2009-05-13

På PRIO1 är arbetet med jämställdhet en naturlig del i verksamheten. Det ska leda till att individen kan växa av egen kraft samt en arbetsmiljö där medarbetare respekterar varandra.

Det innebär följande:

 • Att både kvinnor och män ska ha likadana möjligheter till eventuell anställning, ansvar samt utveckling i arbetet.
 • Att både kvinnor och män ska ha samma lön för samma arbete och även i övrigt samma anställningsvillkor.
 • Att arbetsplatsen, arbetsuppgifter, och arbetet i övrigt ska ordnas så att det lämpar sig för både kvinnor och män.
 • Att jämnare fördelning mellan kvinnor och män uppnås i sådana arbetsuppgifter där de är obalans i könsfördelningen.
 • Att arbetet kan kombineras med föräldraskap.
 • Att ingen anställd eller deltagare oavsett kön ska utsättas för sexuella trakasserier.
Miljöpolicy

Fastställd av Prio1 2009-05-13
Reviderad 1010-05-16

PRIO1 ska arbeta för en bättre miljö och resurshushållning. När investeringar ska göras ska miljöanpassade alternativ prioriteras. PRIO1 strävar efter att våra anställda och deltagare själva skall kunna bidra med minskad resursförbrukning och förstörelse av natur och miljö.

PRIO1 arbetar efter följande principer:

 • Vi ska ta hänsyn till miljön i varje beslut – på alla nivåer i organisationen.
 • Vi ska låta miljöarbetet vara en naturlig del av all verksamhet.
 • Vi ska alltid sträva efter att miljöanpassa våra rutiner.
 • Vi ska sträva efter att ligga steget före lagar och regler som påverkar miljön.
 • Att samtliga anställda och deltagare på PRIO1 ska motiveras och engageras till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömedvetet sätt.
 • Vi ska utnyttja energi-, vatten och andra miljöresurser effektivt och sparsamt.
 • Vi ska ständigt vara aktiva för åtgärder som minskar utsläpp, avfall och annat som påverkar miljön negativt.
Mångfaldspolicy

Fastställd av PRIO1 2009-05-13

Alla människor har lika värde och rätt att leva i ett samhälle som präglas av demokratiska friheter och rättigheter.

PRIO1arbetar för att:

 • Oavsett etnisk tillhörighet så ska man ha samma möjligheter till eventuell anställning, utveckling på sin arbetsplats och till eventuell befordran.
 • Lönediskriminering skall inte förekomma, att anställda med utländsk bakgrund inte har en lägre inkomst för samma arbete.
 • Utnyttja kunskaperna om andra kulturer som en del i arbetet och se det som en tillgång i att utveckla och berika verksamheten.
 • Uppmuntra och främja etnisk mångfald i PRIO1s arbete.
 • Nolltolerans ska råda på alla PRIO1s verksamheter när det kommer till rasistiska eller invandrarfientliga åsikter.
 • Att inte acceptera någon handling som kränker alla människors lika värde.

Policy vid våld och hot

Fastställd av Prio1 2009-04-27

Målsättning
PRIO1 accepterar inte att någon anställd utsätts för våld eller hot i sin arbetsmiljö.
Vår målsättning är att:

 • all personal, både anställda och deltagare ska veta var och i vilket sammanhang det finns risk för våld eller hot.
 • all personal ska känna till rutinerna vid en vålds- eller hotsituation, så att den/de drabbade snabbt kan få hjälp och stöd.

Reaktioner
Människor reagerar olika i en våldssituation.
En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra efter flera timmar eller dagar. Många upplever rädsla, obehag eller skräck efter det som hänt eller för vad som kunnat hända. Andra förblir relativt oberörda.
Reaktionen beror på hur man uppfattat vad som hänt, om man var beredd eller inte på det inträffade, om man var ensam och om man varit med om hot eller våldshändelser tidigare. Enbart kunskapen om att man kan riskera att utsättas för våld eller hot innebär för många människor en stark psykisk press i arbetet.

Ansvar

Arbetskamraterna
Enligt arbetsmiljölagen har de anställda skyldighet att verka för en god arbetsmiljö. Varje anställd/deltagare har därför ett ansvar att inte utsätta någon annan människa för våld eller hot.

Arbetsgivaren
Prio1 har huvudansvaret för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska därför utreda vilka risker det finns för våld och hot i arbetet, genomföra åtgärder för att så långt som möjligt förhindra att anställda utsätts för våld eller hot samt kontrollera att alla känner till rutinerna. Vi ska dessutom se till att det finns larmutrustning om så krävs och att det finns fastställda rutiner för hur en situation om våld eller hot ska hanteras.

Brandpolicy

Fastställd av Prio1 2010-02-15

 • Alla medarbetare ska vara medvetna om vilka brandrisker som finns i verksamheten.
 • Aktivt arbete för att förebygga bränder.
 • Ha god kännedom om utrymningsvägarna.
 • Känna till uppsamlingsplatsen.
 • Ha kännedom om vilka åtgärder som ska vidtas vid brand.
 • Ha kunskap om hur brandutrustningen används.
 • Det är viktigt att personal och ledare får utbildning och övning.
 • Om alla vet vad som ska göras och lugnet kan bibehållas underlättar det räddning/släckning för alla inblandade.
Ansvar för brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete.

 • Ledningen har det övergripande ansvaret för brandskyddet.
 • Ledningen gör en kontrollrond en gång i kvartalet och åtgärdar eventuella brister.
 • En gång per halvår går de ansvariga igenom de senaste checklistorna.
 • En gång per år går ledningen igenom dokumenten och reviderar om det behövs.

Beskrivning av verksamheten

 • På Prio1:s anläggningar bedrivs rehabilitering, kompetensutveckling, bemanning coachning och arbetsprövningar.
 • Rökning får endast ske på anvisad plats.
Drogpolicy

Fastställd av Prio1 2009-04-27

En god arbetsmiljö är en självklarhet i arbetslivet. Anställda som brukar och är påverkade av droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön och medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för arbetskamraterna. Drogpolicyn uttrycker den syn som PRIO1:s verksamheter har i frågan. Det är viktigt att chefer och medarbetare har en gemensam syn på och ett gemensamt förhållningssätt till droger i samband med arbete.

Arbete och droger hör inte ihop
Verksamheten ska vara en drogfri arbetsplats. Det innebär ett absolut förbud för anställda och medarbetare att vara påverkade av eller bruka droger på arbetsplatsen. Med droger avses alkohol, narkotika och/eller tabletter som påverkar centrala nervsystemet, samt andra sinnesförändrande medel eller drycker. Restriktivitet ska råda beträffande alkohol i samband med kurser, konferenser och representation. Drogbruk utanför arbetsplatsen får inte heller påverka effektiviteten, säkerheten och trivseln i arbetet.

Chefens ansvar
Varje chef har ansvar för att arbetsmiljön är fri från droger.
I ett gott ledarskap ingår engagemang för medarbetarens situation i arbetet och i rimlig och möjlig utsträckning utanför arbetsplatsen.

Var uppmärksam
Tidiga tecken på missbruk kan vara:

 • nedgång i prestation
 • ojämn effektivitet
 • svårighet att passa arbetstider
 • upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till helger och semestrar
 • semesterdagar och tjänstledighet som tas ut utan förvarning
Att lägga sig i och att ifrågasätta är att bry sig om!